#metoo – kvinnojourens vardag

2018-03-11

Årets inspirationshelg anordnades av Unizon med fokus på jourrörelsen som en fantastisk feministisk rörelse i tiden och med en hyllning till de modiga kvinnor som berättat om mäns sexuella våld och övergrepp under #metoo och i alla tider.

Olga Persson, generalsekreterare på Unizon, inledde programmet med att prata om #metoo och vikten av att låta dessa nya röster höras, men också att det nu är kvinnojourernas och Unizons tid att kliva fram och låta alla berättelser få stöd. Mycket är på gång, men mycket är också redan gjort under de 40 år som den feministiska rörelsen arbetat för jämställdhet. Många av oss möter nu en större efterfrågan på den breda kunskap och specifika erfarenhet som kvinnojourerna byggt upp under många år.

 Programmet innehåll flera inspirerande föredrag om bland annat:

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddade boenden

För att skapa ett större rättssäkerhet för barnen i skyddat boende inrättas ett nytt regelverk som ställer högre krav på Socialtjänsten och kvinnojourer med skyddat boende. 4 regionala utbildningsdagar är planerade för jourerna under året (10 oktober för Stockholm).

Unizons barnnätverk

Unizon har idag 16 jourer med barnansvariga som utbyter erfarenheter, bidrar med spetskompetens och stärker arbetet med barn. Flera aktiviteter har utvecklats för att underlätta för barn och mödrar. Då det relationella perspektivet viktigt när man arbetar med våldsutsatta, satsar fler jourer allt mer på bl a samspelsövningar mellan mamma och barn.

Unga i prostitution

Ingång till prostitution sker vid ca 14 års ålder nationellt och globalt, trenden tyder på att det går ner i åldrarna. Myterna kring prostitution är många. Grov misshandel, våldtäkt och sexuell tortyr förekommer i hög grad. Skadeverkningarna av prostitution kan jämföras med krigsveteraners och vägen till en annan typ av liv är komplex och fylld av svårigheter. Flera jourer föreläser om detta i skolorna.

Response - Based Practice – RBP och språkets makt

En kanadensisk modell för socialt arbete som kan användas för våldsutsatta och våldsutövare.  Centralt i RBP är att synliggöra det motstånd som alla som utsätts för våld gör, vikten av hur vi talar om våld och benämner våld för att synliggöra förövarens ansvar för våldet, hur sociala responser påverkar vem som ses som ansvarig för våldet och därmed påverkar den våldutsattes återhämtning samt vikten av att låta bemötande sträva efter att upprätta värdighet hos den utsatta.

Sociala medier, press och påverkan

Genom att skapa goda relationer har vi lättare att nå ut. En tydlig policy över vad som är syftet med jourens kommunikation, vem som ansvarar för kommunikationen externt, vad som delas och i vilka kanaler samt vilket tilltal som ska användas underlättar. Vid intervjuer i media, be om att få läsa artikeln innan den publiceras för att få chansen att korrigera citat och föreslå förbättringar vid ordval om våldet. Facebooks och Instagrams algoritmer har förändrats för att vi ska se mer av vänners inlägg och mindre av företag, så var generösa med varandra – gilla, dela och kommentera!

Helgen har varit ett fantastiskt tillfälle för Kvinnojouren Kerstin Lidingö att dela med sig av sitt arbete,  inspireras av andras aktiviteter och erfarenheter samt knyta nya nätverk. Flera jourer har arbetat fram material och metoder för olika sammanhang. Även Unizon sammanställer nu material som alla jourer kommer kunna ta del av framöver för att effektivisera arbetet för jourerna och ta vara på goda exempel.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö fick flera lovord för de aktiviteter vi gör och för arbetet med vår nya hemsida.

En inspirerande helg som gett mersmak!