25 november, FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor

2017-11-25

Låt den 25 november bli startskottet för ett långsiktigt och kraftfullt arbete för att Lidingö ska bli en kommun fri från våld

Kvinnojouren Kerstin i Lidingö stödjer kvinnor och tjejer som utsatts för mäns och killars våld, inklusive sexuella övergrepp. Enligt en undersökning som genomförts på uppdrag av Omsorgs- och socialförvaltningen som presenterades i rapporten ”Kartläggning av våld i nära relationer” (februari 2016) svarade 31 % av de tillfrågade kvinnorna på Lidingö att de någon gång under sin livstid har utsatts för våld i nära relation. Andelen som utsatts för våld är enligt denna studie högre än riket, men lägre än i Stockholms stad.

Idag, den 25 november, är det FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. För att Lidingö ska bli en kommun fri från våld måste vi gemensamt, kommun såväl som civilsamhälle, arbeta långsiktigt och strukturerat för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Vi ser positivt på kommunens satsning som bland annat innebär att man har tillsatt en kommunal samordnare för frågor som gäller våld i nära relationer. Samverkan med nyckelaktörer inom civilsamhället, såsom vi på Kvinnojouren Kerstin, är viktigt för att minska våldet. Men, det krävs även att kvinnojouren får de resurser som krävs för att kunna arbeta både våldsförebyggande och stödja våldsutsatta kvinnor och barn.

Regeringens mål är att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser med ett genusperspektiv. Det är nödvändigt att insatser till unga bygger på kunskapen om att det i första hand är män och killar som utövar våld och att det är en fråga om makt och ojämställdhet. Detta synliggörande är nyckeln till förändring.

Skolan är en av de viktigaste arenorna när det kommer till att förhindra att killar utövar våld mot sin partner eller barn. Mycket våld sker också på skolan där elever utsätter andra elever för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Killars sexuella trakasserier och övergrepp mot tjejer är utbredda, vilket #metoo belyst den senaste månaden. I skolorna finns en unik möjlighet och ett ansvar att arbeta för att förebygga och stoppa killars våld och då är den lokala kvinno- och tjejgruppen en viktig samarbetspart.

Skolans sex- och samlevnadsundervisning har en avgörande roll i att förebygga sexuella övergrepp och främja jämställdhet. Undervisningen och de aktörer som står för den ska ha ett kunskapsunderbyggt och kritiskt förhållningssätt till porr och prostitution och motverka köp av sexuella tjänster. Barn har rätt till en porrfri barndom. Elever och skolpersonal ska kunna hänvisa till skolans policy om någon tittar på pornografi i skolan, och på så sätt kränker barns grundläggande rättighet att inte utsättas för våld.

Våldsförebyggande arbete måste vara anpassat till den lokala situationen och det ska finnas beredskap för att ta hand om både våldsutövare och utsatta så att elever får det stöd och hjälp som de har rätt till. Här är elevhälsa, ungdomsmottagningar och civilsamhällets organisationer såsom kvinnojouren av största vikt.

Vi på Kvinnojouren Kerstin arbetar outtröttligt varje dag för att påverka, förebygga, stötta och skydda kvinnor som utsatts för våld. Det går att stoppa våldet, men det kräver samverkan. Låt den 25 november bli startskottet för ett långsiktigt och kraftfullt arbete för att Lidingö ska bli en kommun fri från våld.


Johanna Westien

Ordförande, Kvinnojouren Kerstin